eSlužby A - Z Mapa stránky Kontakt

Oznamovanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia

Predmetom tejto služby je umožniť prevádzkovateľom malých zdrojov znečisťovania ovzdušia vykonať každoročné oznámenie malého zdroja znečisťovania ovzdušia.
Prevádzkovateľ malého zdroja je povinný oznámiť každoročne do 15. februára  mestu za každý malý zdroj znečisťovania ovzdušia spotrebu palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú, a ďalšie údaje potrebné na zistenie množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok, najmä o druhu a kvalitatívnych ukazovateľoch palív a surovín, počte prevádzkových hodín malého zdroja znečisťovania ovzdušia a o druhu a účinnosti odlučovacích zariadení. 
Táto služba je jedným zo spôsobov, ako si túto povinnosť voči mestu môže prevádzkovateľ malého zdroja znečisťovania ovzdušia splniť.
Výstupom tejto služby je rozhodnutie mesta o určení poplatku za znečisťovanie ovzdušia  alebo oznámenie mesta  o nulovom poplatku.
 
Malý zdroj znečisťovania ovzdušia je technologický celok obsahujúci stacionárne zariadenie na spaľovanie palív s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom menším ako 0,3 MW, ostatný technologický celok,  plochy, na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie ovzdušia, skládky palív, surovín, produktov a odpadov a stavby, zariadenia a činnosti znečisťujúce ovzdušie, ak nie sú súčasťou veľkého zdroja alebo stredného zdroja a jeho prahová kapacita je menšia ako pre stredný zdroj znečisťovania ovzdušia určená osobitným predpisom.
 
Kompetencie mesta pri ochrane ovzdušia:
podieľa sa na vypracovaní a realizácii programu a integrovaného programu,
kontroluje  dodržiavanie povinností prevádzkovateľov malých zdrojov,
vydáva súhlas pre malé zdroje znečisťovania ovzdušia,
ukladá prevádzkovateľovi malého zdroja znečisťovania ovzdušia opatrenia na nápravu, ak neplní povinnosti ustanovené týmto zákonom a všeobecne záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany ovzdušia,
ukladá  prevádzkovateľom malých zdrojov znečisťovania ovzdušia pokuty,
môže ustanoviť všeobecne záväzným nariadením zóny s obmedzením prevádzky mobilných zdrojov znečisťovania ovzdušia,
môže nariadiť obmedzenie alebo zastavenie prevádzky malého zdroja znečisťovania ovzdušia,
určuje rozsah a požiadavky vedenia prevádzkovej evidencie malých zdrojov znečisťovania ovzdušia,
nariaďuje zastavenie prevádzky malého zdroja znečisťovania ovzdušia, ak sa prevádzkuje bez súhlasu,
môže určiť v súhlasoch podmienky prevádzkovania malých zdrojov znečisťovania ovzdušia.
 
Kompetencie mesta podľa zákona č 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov:
určuje poplatky za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia.
 
Platiteľom poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia je právnická osoba a fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorá má právo prevádzkovať alebo riadiť zdroj znečisťovania ovzdušia (prevádzkovateľ malého zdroja). 

Dátum zverejnenia: 04.06.2018

Dátum poslednej zmeny: 04.09.2018