Úradná tabuľa - Obec Važec 

Návrh VZN č.3/2019,ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.3/2012 a č.1/2019,ktorým sa určuje príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach a o zápise dieťaťa na plnenie školskej dochádzky v ZŠ s MŠ vo Važci


Prílohy